Η ετήσια επιμόρφωση Αναγνωστικές Δυσκολίες: Στρατηγικές και Διδακτικό υλικό για την Αντιμετώπιση» πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, υπό την εποπτεία της Επιστημονικά Υπεύθυνης Σωτηρίας Τζιβινίκου.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και όλων των επαγγελματιών που έχουν σχέση ή επιθυμούν να έχουν σχέση με τις διαδικασίες αξιολόγησης, και υποστήριξης των μαθητών με αναγνωστικές και εν γένει δυσκολίες μάθησης, όλων των ηλικιών, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.


Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:
 • Η επικαιροποίηση των γνώσεων που οι συμμετέχοντες έχουν λάβει στις προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές τους σπουδές, σχετικά με τα θέματα αναγνωστικών / μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής
 • Η εξειδίκευση στην ανίχνευση και αξιολόγηση των παιδιών/μαθητών με αναγνωστικές/μαθησιακές δυσκολίες
 • Η εξειδίκευση στον σχεδιασμό κατάλληλων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων με βάση την προηγηθείσα αξιολόγηση
 • Η εξειδίκευση στην ενσωμάτωση ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ στη διδασκαλία ή/και παρέμβαση για την ενίσχυση της αναγνωστικές δεξιότητας
 • Η εξειδίκευση και η παροχή δικαιώματος χρήσης στη συλλογή στρατηγικών για την ενίσχυση όλων των παραγόντων της ανάγνωσης
 • Η εξειδίκευση και η παροχή δικαιώματος χρήσης του διδακτικού υλικού «Κολοβός, 2012
Με τη περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και τις Αναγνωστικές Δυσκολίες, με έμφαση σε θέματα ψυχοεκπαιδευτικής αντιμετώπισης με τη χρήση διδακτικού υλικού και την εφαρμογή στρατηγικών. Επιπρόσθετα, παρέχεται άδεια χρήσης για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση του διδακτικού πακέτου που προσφέρεται από το πρόγραμμα. Οι 700 ώρες φόρτου εργασίας αντιστοιχούν σε 48 ΕCTS μονάδες. 

 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:
 • Ειδικούς Παιδαγωγούς *
 • Εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης *
 • Εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων *
(*γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι, όλων των βαθμίδων)
 • Ψυχολόγους **
 • Λογοθεραπευτές **
 • Κοινωνικούς Λειτουργούς **
 • Άλλες ειδικότητες που ανήκουν στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό **
(** γίνονται δεκτοί τελειόφοιτοι φοιτητές, αναπληρωτές και μόνιμοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων)

 

Τρόπος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος:

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της μικτής μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και δια βίου μάθησης, καθώς περιλαμβάνει
 • Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με τη συμμετοχή των επιμορφούμενων (με συνεχή τεχνική υποστήριξη-πολύ φιλική διαδικασία προς τους συμμετέχοντες).
 • Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος.

1η διδακτική ενότητα

 • Ψυχοεκπαιδευτικά θέματα: Γνωστική ανάπτυξη και Μάθηση: Η θεωρία του  Piaget και η επίδρασή της στην εκπαίδευση
 • Ψυχοεκπαιδευτικά θέματα: Γνωστική ανάπτυξη και Μάθηση: Έμφαση στις θεωρίες των Bruner & Vygotsky και η επίδρασή τους στην εκπαίδευση
 • Ψυχοεκπαιδευτικά θέματα: Ανάγνωση: Σχέση προφορικού και γραπτού λόγου & Ορισμοί και ειδικά θέματα & Στάδια ανάπτυξης της ανάγνωσης
 • Ψυχοεκπαιδευτικά θέματα: Θεωρίες Ανάγνωσης & Κοινωνικο-πολιτισμική προσέγγιση
 • Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Νέες τεχνολογίες και η συμβολή τους στην ανάγνωση: Ιστορική αναδρομή μέχρι το σήμερα/Νέες τεχνολογίες και η συμβολή τους στην ανάγνωση: Προσβασιμότητα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις/Ψηφιακός γραμματισμός και η γενιά των applications
 • Ανίχνευση/screening αναγνωστικών δυσκολιών
 • Αξιολόγηση ανάγνωσης και διαγνωστικά κριτήρια αναγνωστικών δυσκολιών
 • Υποστήριξη αναγνωστικών δυσκολιών: Ιστορικά θεραπευτικά προγράμματα (Kephart, Myklebust, Frosting, Orton-Gillingham/Σύγχρονα θεραπευτικά προγράμματα Davis, Tomatis, Orton-Gillingham
 • Θέματα Διδακτικής: Μοντέλα διδασκαλίας- Στρατηγική διδασκαλία Στρατηγικές για α) ανάγνωση β) γραφή γ) στρατηγικές βασισμένες στους Η/Υ-Παραδείγματα
 • Θέματα Διδακτικής: Διδακτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών: Παράδειγμα - Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Θέματα Διδακτικής: Στρατηγικές διδασκαλίας για την υποστήριξη της ανάγνωσης (γενικά)
 • Στρατηγικές διδασκαλίας για την ανάπτυξη της ΦΩΝΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ (2 θεματικές)
 • Στρατηγικές διδασκαλίας για την ανάπτυξη της ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ (2 θεματικές)
 • Στρατηγικές διδασκαλίας για την ανάπτυξη ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (2 θεματικές)
 • Στρατηγικές διδασκαλίας για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ΕΥΧΕΡΕΙΑΣ (3 θεματικές)
 • Στρατηγικές διδασκαλίας για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (3 θεματικές)

2η Διδακτική Ενότητα

 • Η αλυσίδα ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 
 • Παρουσίαση του πλαισίου της διδακτικής μας παρέμβασης με βάση την «Τεχνική Κολοβός, 2012». Εξοικείωση με τις εξειδικευμένες διαδικασίες του προγράμματος. Παρουσίαση του πλαισίου εφαρμογής ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
 • Εύρεση παιδιού για πρακτική και Εφαρμογή της αξιολόγησης - Αρχική αξιολόγηση του παιδιού
 • Εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης  ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
 • Εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
 • Τελική αξιολόγηση του παιδιού
 • Συγγραφή τελικής εργασίας αξιολόγησης- ανατροφοδότηση

Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες. Συγγράφουν τα βασικά κείμενα και αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη για την μετατροπή του εκπαιδευτικού υλικού σε e-learning μορφή.

Επιστημονικά υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κ. Σωτηρία Τζιβινίκου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 

Το διδακτικό πακέτο "Κολοβός 2012", έχει δημιουργηθεί  από τον ειδικό παιδαγωγό Γιώργο Κολοβό, ο οποίος είναι μάχιμος εκπαιδευτικός, με πολύχρονη εμπειρία τόσο  στη δημόσια εκπαίδευση όσο και σε εθελοντικά προγράμματα υποστήριξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο είναι προϊόν μακροχρόνιας έρευνας στην οποία συμμετείχαν  εκατοντάδες μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες προερχόμενες από διάφορες αιτίες.

 Μαθησιακές Δυσκολίες: Ορισμοί και Προσεγγίσεις
 Προσαρμογή υλικού στο πλαίσιο της γενικής τάξης
 Περιγραφή του πακέτου "Κολοβός 2012"
 Δείγμα χορήγησης διδακτικού πακέτου "Κολοβός 2012"
 Δείγμα χορήγησης διδακτικού πακέτου "Κολοβός 2012"