Σκοπός του ΛΑΜΔΑ είναι η «αυτοματοποιημένη» ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στον γραπτό και τον προφορικό λόγο. Αυτοματοποιημένη, σημαίνει πως ολόκληρη η διαδικασία του ΛΑΜΔΑ εκτελείται και ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή αυτόματα.

Ανίχνευση, σημαίνει πως δεν γίνεται πλήρης κλινική εκτίμηση ή διάγνωση ΜΔ παρά μόνο μια σκιαγράφηση των τομέων ιδιαίτερης αδυναμίας των μαθητών, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν όσα παιδιά χρειάζονται πληρέστερη αξιολόγηση και ενδεχομένως ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη.
Τα πλεονεκτήματα του τεστ είναι τα ακόλουθα: 1. Δεν χρειάζεται η παρέμβαση του ειδικού. 2. Όχι σπατάλη μεγάλων πόρων-εφικτή λύση. 3. Υπάρχει αξιοπιστία-όλοι εξετάζονται στο ίδιο τεστ. 4. Χορηγείται γρήγορα και σε μεγάλο αριθμό. 5. Δεν υπάρχει άγχος. 6. Άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα από Η/Υ.
Το περιεχόμενο των ασκήσεων διαφοροποιείται ανά δύο τάξεις: E’ και ΣΤ’ Δημοτικού - Α’ και Β’ Γυμνασίου.
Οι ερωτήσεις του τεστ επικεντρώνονται κυρίως στον γλωσσικό τομέα. Οι δοκιμασίες δεν εστιάζουν στη λεκτική νοητική ικανότητα των παιδιών αλλά στην οπτικοχωρική τους αντίληψη. Οι γενικοί τομείς δεξιοτήτων που αξιολογούνται στο ΛΑΜΔΑ, καθώς και οι επιμέρους δοκιμασίες κάθε τομέα, είναι οι εξής:
1. Αναγνώριση ερεθισμάτων (εικόνας, λέξεων),
2. Oρθογραφία (ιστορική, γραμματική).
3. Κατανόηση κειμένων (προφορική, γραπτή),
4. Μορφοσύνταξη (συμπλήρωση προτάσεων, αναλογίες),
5.Λεξιλόγιο (επιλογή εικόνας, ορισμός λέξεων),
6. Μνήμη εργασίας (εύρος γραμμάτων),
7. Μη λεκτική νοητική ικανότητα (συμπλήρωση σχημάτων),
8. Αντίληψη χαρακτηριστικών μουσικής.