Ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες συχνά έχει αρκετά σχετικά χαρακτηριστικά, τα οποία παρατηρούνται σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα. Τα χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών ποικίλλουν από άτομο σε άτομο.

Κοινά στοιχεία που μπορεί να δείχνουν ότι ένα άτομο μπορεί να έχει μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να είναι τα ακόλουθα:
 • δυσκολία με την ανάγνωση και/ή τη γραφή,
 • προβλήματα με μαθηματικές δεξιότητες,
 • δυσκολίες στη μνήμη,
 • προβλήματα διατήρησης της προσοχής,
 • δυσκολία στο να ακολουθεί οδηγίες,
 • φτωχή ικανότητα συντονισμού,
 • δυσκολία με έννοιες που σχετίζονται με τον χρόνο
 • πρόβλημα στην οργάνωση
Παράλληλα, ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μπορεί επίσης να επιδεικνύει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
 • παρορμητική συμπεριφορά,
 • ακατάλληλη ανταπόκριση σε σχολικές ή κοινωνικές περιστάσεις,
 • δυσκολία συγκέντρωσης στο έργο (εύκολη απόσπαση της προσοχής),
 • αδυναμία εύρεσης του κατάλληλου τρόπου για να εκφράσουν κάτι,
 • μη συνεπής σχολική απόδοση,
 • ανώριμος τρόπος ομιλίας,
 • δυσκολία στην καλή ακρόαση,
 • προβλήματα αντιμετώπισης νέων καταστάσεων στη ζωή τους,
 • προβλήματα στην κατανόηση λέξεων ή εννοιών.